Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, w Polita S p. z o.o. skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd Polita S p. z o.o. zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Zobacz także: usługi sprzątania

Polita S p. z o.o. jako organizacja świadcząca od lat usługi w zakresie utrzymania porządku oraz utrzymania czystości taboru komunikacji miejskiej, czyszczenia i dezynfekcji wentylacji, usuwania graffiti, regeneracji podłóg oraz innych nietypowych prac, wyraża swoją politykę bhp, jako zobowiązanie polegające na stworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, co przejawia się w następujących zasadach BHP:

 1. Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy.
 2. Ciągłe zmniejszenia ogólnej liczby wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, ograniczaniu do minimum kosztów związanych z wypadkami przy pracy.
 3. Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników.
 4. Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Spółki.
 5. Ciągłe doskonalenie i działanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej.
 6. Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia.
 7. Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej polityki.

Nadrzędnym celem ustalonej polityki w Polita S p. z o.o. jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zobacz więcej: Polityka Środowiskowa

Celami pośrednimi polityki bhp, ochrony zdrowia i zabezpieczeń p.poż. niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego są działania kierownictwa skierowane na:

 1. Zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.
 2. Właściwą realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochronę zdrowia w zależności od pełnionej funkcji w procesie pracy.
 3. Uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy.
 4. Uświadomienie pracownikom, że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich pracowników na każdym poziomie struktury organizacyjnej spółki.
 5. Przedstawianie działań w zakresie bhp w corocznej analizie stanu bhp w spółce.

Polityka BHP w Polita Sp. z o.o. jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2020 r.