Polityka Środowiskowa

Nasza firma świadczy usługi w zakresie sprzątania specjalistycznego i niespecjalistycznego budynków oraz utrzymywania czystości terenów zewnętrznych.

Głównymi celami Polityki środowiskowej realizowanej przez kierownictwo POLITA Sp. z o.o. są:

 • wykonywanie zakontraktowanych usług zgodnie z wymogami klientów, w wymaganym terminie i zgodnie z etyką zawodową,
 • utrzymanie europejskiego poziomu jakości świadczonych usług,
 • wychodzenie naprzeciw i zaspakajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych pracowników.

Ponadto kierownictwo co roku stawia przed sobą i pracownikami nowe cele z zakresu środowiska.
Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiego poziomu działań podejmowanych zarówno przez naszych pracowników jak i firmę, co jest niezbędne do realizacji przyjętej Polityki Środowiskowej. Zobowiązujemy się do przestrzegania i realizacji wymagań prawnych dotyczących środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Deklarujemy ciągłe doskonalenie Systemu środowiskowego.
Firma POLITA Sp. z o.o. zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych, kwalifikacje oraz świadomość środowiskową swoich pracowników, dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarcza właściwe środki dla ciągłego doskonalenia procesów w celu zwiększenia zadowolenia naszych klientów i ochrony środowiska.
Kierownictwo przywiązuje dużą wagę do zapewnienia właściwego środowiska pracy, metod zarządzania oraz relacji między pracownikami, dla pobudzenia u nich motywacji do lepszej pracy.

Zobacz też: usługi sprzątania

Kierownictwo poprzez realizację polityki środowiskowej zobowiązuje się do:

 • dostosowywania Polityki środowiskowej do potrzeb POLITA Sp. z o.o.,
 • ciągłego doskonalenie skuteczności systemu zarządzania środowiskowego,
 • ustalania i oceny wyznaczonych celów i zadań środowiskowych i ustanawianie nowych, podczas przeglądów wykonywanych przez kierownictwo,
 • skutecznej realizacji ustaleń z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,
 • okresowego przeglądu polityki środowiskowej oraz celów środowiskowych pod względem ich aktualności, przydatności i adekwatności,
 • dostarczania usług zawsze zgodnych z wymaganiem klienta, przy czym zgodność usługi jest udokumentowana odpowiednimi zapisami,
 • przestrzegania i realizacji wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących firmy oraz systemu ochrony środowiska oraz bhp,
 • zapobieganie występowaniu nieprawidłowości, niezgodności i awarii środowiskowych w procesach mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług i środowisko,
 • zapobiegania i ograniczania wytwarzania zanieczyszczeń,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do przestrzegania polityki środowiskowej,
 • kształtowanie świadomości personelu o potrzebie realizacji Polityki środowiskowej ukierunkowanej na spełnianie wymagań klienta, wymagań ustawowych i przepisów prawnych,

Potwierdzeniem wprowadzenia w życie deklarowanej Polityki środowiskowej jest ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie w POLITA Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskowego, który spełnia wymogi określone w normie PN-EN ISO 14001:2015.


Powyższa polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest dla nich dostępna.

 

Zrównoważony rozwój (ekorozwój)

Nasz wkład w ochronę środowiska

Zrównoważony rozwój stanowi dla naszej firmy nie tylko pojęcie teoretyczne ale wyznacza realne i konkretne działania w praktyce. Pod pojęciem "Zrównoważony rozwój" rozumiemy zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, wkładem w ochronę środowiska oraz polityką socjalną wobec naszych klientów i pracowników. Te trzy czynniki występują zatem jednocześnie, są równoważne i wdrażane z myślą o przyszłych pokoleniach.

Czytaj też: Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Jak przekłada się to na konkretne działania?

 • współpraca z dostawcami, którzy w swojej działalności kładą duży nacisk na założenia zrównoważonego rozwoju
 • organizacja dostaw materiałów w taki sposób, by
  • docierały na obiekty "just in time" bez konieczności ich składowania, co oznacza oszczędność kosztów magazynowania
  • docierały na obiekty tylko 1 raz w miesiącu, co pozwala ograniczyć do minimum ilość transportów
 • stosowanie maszyn i sprzętu, który odznacza się wysoką efektywnością, długim okresem użytkowania i programami oszczędnościowymi, np. automaty czyszcząco-zbierające z wbudowanym systemem dozowania chemii kompaktowe urządzenia multifunkcyjne z wymiennymi przystawkami, pozwalające na wykonanie różnych usług w zależności od potrzeb, tj. zamiatanie, koszenie trawy, odśnieżanie
 • pranie mopów, ścierek, padów i innych materiałów używanych do sprzątania w wydajnych pralkach przemysłowych, z zastosowaniem skutecznych i ekologicznych preparatów piorących, zainstalowanych bezpośrednio na obiekcie, w którym przeprowadza się sprzątanie
 • stosowanie preparatów czyszczących dokładnie dobranych do rodzaju zabrudzenia
 • wykorzystywanie dozowników lub całych systemów dozujących pozwalających zapobiegać marnotrawstwu poprzez niewłaściwe dozowanie a jednocześnie nie obciążać środowiska chemią o zbyt dużej koncentracji
 • stosowanie chemii, która działa efektywnie nawet w dużym rozcieńczeniu z wodą o letniej temperaturze, poza tym jest odznaczona certyfikatami "Ecolabel" lub "Nordic Swan"
 • używanie maszyn i urządzeń, które z założenia nie wymagają stosowania chemii lub w bardzo małym stężeniu ( mniej niż 0,25%), a mimo wszystko gwarantują niezawodny efekt i jakość czyszczenia. Są to stosowane przez nas System Twister do polerowania podłóg kamiennych oraz system do mycia okien i elewacji wodą demineralizowaną Puraqleen ( na zewnątrz) i Purclean (wewnątrz)

Nie chcemy jednak na tym poprzestać i cały czas rozwijamy nasz projekt oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju. Nasze hasło brzmi:

"Dla dobra naszego środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń już dzisiaj myślimy o jutrze"